Események

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

Adatkezelési nyilatkozat

2018. május 31., csütörtök 12:02

Jelen Adatkezelési nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., a továbbiakban: Igazgatóság) (szerződéses) kapcsolatba kerülő természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak kezelési körülményeit, szabályait rögzíti.

 

Az Igazgatóság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát, elveit, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden személyes adatkezelés megfelel az itt rögzítetteknek.

Az Igazgatóság valamennyi dolgozójának, függetlenül beosztásuktól, illetőleg munkakörüktől célja és kötelezettsége, hogy az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, célhoz kötötten, kizárólag ügyviteli célból kezelje és tartsa nyilván, illetőleg az adott jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából adja át adatfeldolgozó számára.

 

Az Igazgatóság vállalja, hogy minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát, védelmét garantálja.

Az Igazgatóság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);
  • Infotv.

 

1. oldal   2   3   4   5   6   7  
Utolsó módosítás: 2020. március 18., szerda 08:44