Fák a vízparton III.

Dióhéjban a fakivágások engedélyeztetéséről

A fa termetű fás szárú növények, a fák az ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, de levegő-, talaj- valamint vízvédelmi szerepük is van, és élőhelyet nyújtanak számos más élőlénynek. Az egyes fák, fásítások, erdők fenntartása emiatt közérdek, ezért azok védelméről, kivágásáról, telepítéséről számos jogszabály rendelkezik.

Ha fát akarunk valamiért kivágni, akkor három hatóság lehet illetékes.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, azaz az Erdőtörvény 6.§-a szerinti erdőben, a külterületi fásításokban és az erdészeti létesítmények, illetve az erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületeken található fák kivágását az Erdészeti hatóság engedélyezheti. Az erdőgazdálkodás történhet körzeti erdőterv alapján, ez esetben az erdőgazdálkodási tevékenységet egy formanyomtatványon be kell jelenteni a hatóságnak. A bejelentés az érintett erdőrészletek számától függően 31, vagy 45 nap után válik végrehajthatóvá, ha addig a hatóság valamiért nem korlátozza, vagy tiltja meg azt.

Az erdőgazdálkodási tevékenység lehet erdőtervtől eltérő is, ennek végrehajtását az erdészeti hatóság külön határozatban engedélyezheti.

FONTOS!: Az erdőtörvény hatálya alá tartozó területeken csak záradékolt kérelem, vagy jogerőre emelkedett bejelentés, és szakszemélyzet által kiállított, és a hatóságnak is leadott műveleti lap birtokában lehet elvégezni a kérelmezett tevékenységet.

Az erdőterületen végzett engedély nélküli fakitermelést, engedélyezett, de nem a szakmai szempontoknak megfelelően végrehajtott fakitermelést a hatóság erdőgazdálkodási bírsággal szankcionálja. Az erdőgazdálkodási bírság többször kiszabható, adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

Az erdőgazdálkodó, vagy annak hiányában az erdő tulajdonosa által, vagy az ő megbízásából más által végzett engedély nélküli fakitermelések ügyében az erdészeti hatóság jár el a fenti módon. A nem erdőgazdálkodó által végzett engedély nélküli fakitermelés a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására kiadott 218/1999. (XII. 28.) Kormány rendelet szerinti szabálysértésnek minősül és a szabálysértési hatósági jogkört a jegyző gyakorolja. A belterületi közterületek,
bel-, és külterületi közparkok, üzemi fásítások esetében a fakivágást a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormány rendelet értelmében a helyi jegyzőnek kell a tervezett tevékenység elvégzése előtt legalább 30 nappal korábban írásban bejelenteni. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a kivágás indokát;
  2. az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;
  3. az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;
  4. a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;
  5. a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
  6. a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.
A természetvédelmi oltalom alatt álló földrészleteken található faegyedek kivágását az illetékességgel bíró természetvédelmi hatóság engedélyezheti. Az eljárási határidő a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban három hónap. Az engedély nélküli tevékenységet végzőt természetvédelmi bírsággal sújtja a hatóság, valamint a Ptk-ban foglalt szabályok szerint kötelezhető a tevékenységével okozott kár, elmaradt haszon és a károkozás felszámolásával kapcsolatos indokolt költségek megtérítésére.

A védett területeken – amennyiben az illetékes hatóság a fakivágást engedélyezi – vegetációs időn kívül végezhető a tevékenység.

Az Igazgatóságot érintő fontos tudnivaló, hogy a külterületi vízfolyásokkal azonos helyrajzi számú földrészleteken található fák, fasorok, facsoportok nem tartoznak sem az Erdőtörvény, sem jegyzői hatáskör hatálya alá, és ha a terület nem védett, akkor a természetvédelmi hatóság sem illetékes a fakivágások ügyében eljárni.

Ezeken a területeken a tulajdonos, illetve az általa megbízott gazdálkodó, vagy vagyonkezelő saját belátása szerint dönthet szakmai szempontok alapján a fák kivágásáról.

Amennyiben a tulajdonos tudta és engedélye nélkül végez valaki fakitermelést az ilyen területeken, azaz fát lop, a mennyiségtől függetlenül szabálysértésnek minősül, és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására kiadott 218/1999. (XII. 28.) Korm. számú rendelet szerinti a szabálysértési hatósági jogkört a jegyző gyakorolja.

Fontos tudnivaló, hogy a faanyag származását a fa kivágása után hatósági feladatokat ellátó személy részére, amennyiben ezt kéri, igazolni kell tudni. Ehhez a hatósági engedélyek, vagy tulajdonosi engedély, megbízási, vagy adás-vételi szerződés szükséges. Az erdőtörvény hatálya alá tartozó területeken záradékolt bejelentéssel, vagy érvényes műveleti lappal lehet igazolni a fakitermelés jogosságát. A kitermelt faanyag szállításához minden esetben a terület tulajdonosa, vagy megbízott gazdálkodója által kiállított szállítólevél kell. Ezek birtokában lehet/szabad a faanyagot a közúti szállítás szabályainak megfelelően szállítani.

Berecz Gábor

KÖDU-VIZIG


Vissza